Gedragscode

Door de KNLTB is een algemene gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle leden van KNLTB alsmede aan niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport (denk aan bijv. supporters, kinderen van spelers, etc). Daarnaast heeft de KNLTB nog een aantal gedragsregels opgesteld voor specifieke doelgroepen, te weten bestuurs- en commissieleden, trainers, ouder en begeleiders van spelers, officials.

Als bestuur van T.V. Reek hechten wij veel waarde aan een sociaal veilig klimaat en een goede sfeer binnen onze vereniging, waar naast tennis op alle niveaus, ook ruimte is voor sociale contacten en gezelligheid. Onze leden en bezoekers moeten zich thuis voelen op het park en om dat zo te houden nemen wij de verschillende gedragscode van de KNLTB onverkort over. 

 Begripsbepalingen:

 • Seksuele intimidatie: Iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 • Seksueel misbruik: Seksueel misbruik omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn.
 • Agressie en bedreiging: Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een lid van de vereniging.
 • Pesten: Het herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep.  
 • Discriminatie: Het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen en groepen op basis van ras, seksuele gerichtheidhandicap en leeftijd. 

 Algemene gedragscode.

In de algemene gedragscode die van toepassing is op alle KNLTB en niet-KNLTB leden wordt o.a. het volgende van je verwacht:

 • Houd je aan de spelregels;
 • Speel niet vals en gebruik geen scheldwoorden;
 • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
 • Raak niemand tegen zijn/haar wil aan;
 • Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

De overige gedragsregels vind je in de Algemene gedragscode

 Meldplicht

Let op! Word je geconfronteerd met een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping), dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Melden kan ook anoniem.

In geval van seksuele intimidatie ben je niet verplicht te melden, indien je zelf slachtoffer bent van seksuele intimidatie dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van jou verwacht mag worden. Zie hier voor een uitvoering toelichting op (vermoedens van) seksueel ongewenst gedrag of misbruik.

Je kunt in alle gevallen ook een vertrouwenscontactpersoon benaderen, zie hier voor een uitvoerige toelichting.

Gedragscode voor bestuurs- en commissieleden.

In deze gedragscode wordt aanvullende op de algemene gedragscode van alle bestuurs- en commissieleden een aantal specifieke gedragsregels benoemd:

 • Onthoud je van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, (verbale/fysieke), discriminatie en pesten;
 • Neem (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus en meldt dit bij het verenigingsbestuur, het ISR (in geval van doping of seksuele intimidatie) of de KNLTB;
 • Wees financieel transparant;
 • Onthoud je van matchfixing van tennis- en/of padelwedstrijden en gok niet op deze sport(en); 
 • Houd je aan de regels (waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken);
 • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

De overige gedragsregels vind je hier in de Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger.  

Gedragscode voor de tennis- en padelouder

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene gedragscode is dus ook van toepassing op tennis- en padelouders. Daarnaast geldt voor ouders specifiek de Gedragscode voor de tennis- en padelouder. Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de tennis- en padelouder van ouders verwacht?

 • Geef het goede voorbeeld;
 • Leg niet te veel nadruk op winnen;
 • Val je kind en dat van een ander niet af; Val de leraar, trainer, coach of leiding niet aan;
 • Toon interesse en moedig je kind aan;
 • Gebruik geen fysiek of verbaal geweld; 
 • Bemoei je niet met de wedstrijd van je kind.

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de tennis- en padelouder.

Gedragscode voor de trainer.

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene Gedragscode is dus ook van toepassing op trainers. Daarnaast geldt voor trainers specifiek de Gedragscode voor de begeleider. Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de trainer verwacht?

 • Zorg voor een veilige omgeving;
 • Behandel alle leerlingen gelijk, eerlijk en met respect;
 • Vermijd iedere vorm van fysiek of verbaal grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimiteiten;
 • Ontmoedig het gebruik van doping, alcohol en tabak;
 • Fix geen wedstrijden en gok niet op de sport;
 • Ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid;
 • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen, waaronder leerlingen, aan op ongewenst gedrag.

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de begeleider.

Gedragscode voor de official.

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene Gedragscode is dus ook van toepassing op officials. Daarnaast geldt voor officials specifiek de Gedragscode voor de official.  Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de official van officials verwacht? 

 • Beschikt over een goede kennis van de regels en houdt deze up to date;
 • Is een voorbeeld voor anderen; 
 • Onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; 
 • Gedraagt zich te allen tijde op een professionele, waardige en respectvolle wijze ten opzichte van collega-officials, overige medewerkers van een evenement, spelers, pers en toeschouwers;  
 • Behandelt iedereen gelijk en met respect; 
 • Is onpartijdig en onafhankelijk; 
 • Is zich bewust van de risico‚Äôs van matchfixing en onthoudt zich van het sluiten van weddenschappen met betrekking tot een tennis- en of padelevenement. 

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de officials.  Naast dat officials de regels zelf moeten naleven, is het belangrijk dat je de regels zelf goed toepast. Je moet weten wat je van een speler wel en niet kan verwachten. Daarom is het belangrijk kennis te hebben van de Gedragscode voor de topspeler.